تست حساسیت دارویی

روش: تناسبی

نمونه : کشت مثبت

ارسال کشت مثبت

حجم: حداقل 20 کلنی / در هر کشت

پیشنهادات:   Spoligotyping بر روی تمام نمونه های کشت مثبت انجام می شود، تست حساسیت دارویی خط دوم بر روی نمونه های  MDR - TBانجام می شود. RFLP بر روی تمام نمونه های MDR و XDR- TBانجام می شود.

حمل و نقل : مشاهده دستورالعمل های مربوطه

داروهای خط اول

تست حساسیت دارویی بر روی کمپلکس مایکوباکتریوم توبرکلوزیس انجام می شود. تست حساسیت دارویی بر اساس روش تناسبی و برای داروهای زیر انجام می شود: ایزونیازید ، استرپتومایسین ، ریفامپین ، اتامبوتول و پیرازین آمید ( کتاب 4 ) .

داروهای خط دوم

داروهای خط دوم ( کانامایسین ، آمیکاسین ، افلوکساسین ، کاپرومایسین، سیکلوسرین، سیپروفلوکساسین ، اتیونامید ، پارآمینو سالیسلیک اسید ) برای تمام موارد MDR- TBانجام می شود. نتایج تست حساسیت دارویی به سرعت به درخواست کننده آن گزارش داده می شود. جدول زیر داروهای مورد آزمایش را به همراه غلظت آن نشان می دهد. ( کتاب 4 )

drugs

drugs

Isoniazid

0.2 µg/mL

Ciprofloxacin

 2 µg/mL

Streptomycin

4 µg/mL

Capreomycin

 40 µg/mL

Rifampin

40 µg/mL

Paraamino-salicylic acid

5 µg/mL

Ethambutol

2 µg/mL

 Ofloxacin

2 µg/mL

Pyrazinamide

100µg/mL

Cycloserine

 30 µg/mL

Amikacin

1 µg/mL

 Ethinoamide

 20 µg/mL

 Kanamycin

20 µg/mL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 5974 بار
بازديدکنندگان امروز : 24 نفر
کل بازديدکنندگان : 636982 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 1 نفر