تعیین هویت مایکوباکتریوم

به محض مشاهده رشد باکتری، یک اسمیر از کشت برای انجام آزمایش میکروسکوپی گرفته می شود و شناسایی مایکوباکتریوم ها توسط روش های مرسوم و روش های مولکولی انجام می شود.

شناسایی توسط روش های مولکولی

تعیین گونه های مایکوباکتریوم با استفاده از روش های معمول بر اساس ویژگی های کشت و بیوشیمیایی ایزوله ها وقت گیر می باشد و اغلب نیاز به انجام تست های اختصاصی دارد. از این رو مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی روش مولکولار PCR-RFLPرا با استفاده از پرایمر های مختلف انجام می دهد:

1) مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی از پروتکل Telentiو همکاران که در سال 1993 (J. Clin. Microbiol. 1993 31: 175-178) منتشر شده است، استفاده می کند. روش PRA (PCR-RFLP) بر اساس تکثیر قطعه 441 جفت بازی پروتئین 65 کیلودالتنی شوک حرارتی (hsp65) می باشد و آنالیز قطعه مورد نظر پس از هضم با دو آنزیم BstEII و HaeIII انجام می شود.

2) مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی از پروتکل  KIN H و همکاران که درسال 2005 ((J.Microbiological methods 2005,62:199-209منتشر شد استفاده می کند. روش PRA)PCR-RFLP) بر اساس تکثیر قطعه 644 جفت بازی پروتئین 65 کیلودالتنی شوک حرارتی (hsp65) می باشد و آنالیز قطعه مورد نظر پس از هضم با سه آنزیم (AVaII,HphI,HpaII) انجام می شود. قطعات هضم شده توسط الکتروفورز با ژل پلی آکریلامید از هم جدا می شوند. استفاده عملی و مقرون به صرفه این روش برای تشخیص سریع، موثر و بسیار دقیق برای تشخیص مایکوباکتریوم مورد تایید قرار گرفته است.

 

 

Copyright © 2013 MRC.SBMU.AC.IR
Powered By NRITLD IT Department

آمار بازدیدکنندگان
بازدید از این صفحه : 3741 بار
بازديدکنندگان امروز : 25 نفر
کل بازديدکنندگان : 636983 نفر
بازديدکنندگان آنلاين : 2 نفر